Transformacja konfliktu2021-05-14T12:08:38+00:00

Konflikt to droga do zmiany. Może być twórczy i rozwijać, lub dezorganizować i rujnować. 

Przedłużający się, nierozwiązany konflikt zwykle eskaluje, a jego skutki bywają niszczące i bardzo kosztowne dla wszystkich zaangażowanych stron. Konflikty i spory są naturalnymi elementami życia społecznego. Gdzie kilka różnych stron, tam sprzeczne interesy i pojawiające się napięcia. Transformowanie konfliktu jest szansą na znalezienie nowych, innowacyjnych rozwiązań. W praktyce stosujemy metody transformacji konfliktu i przekuwania w konstruktywną komunikację. 

Według Mortona Deutscha konflikt to sytuacja, gdy dwie (lub więcej) stron od siebie zależnych, spostrzegają niemożliwe do pogodzenia różnice potrzeb, zagrożenie zasobów lub istotnych wartości i podejmują działania, żeby tę sytuację zmienić. 

Mamy doświadczenie w transformowaniu złożonych konfliktów społecznych z udziałem wielu interesariuszy. Każdy przepracowany konflikt oznacza pogłębienie relacji, rozwiązanie długo utrzymujących się, zaognionych problemów i wypracowanie zasad współpracy.

Facylitacja dialogu

Dialog to rozmowa, która wymaga szczególnych warunków – bezpieczeństwa, zaufania i poszanowania dla różnorodnych poglądów. Punktem wyjścia do dialogu jest słuchanie, ale także pokora i otwartość. Dialog nie jest nastawiony na konkretny cel – zawsze na głębsze zrozumienie. W swojej pracy staramy się tworzyć przestrzeń do takiej bezpiecznej i transformującej rozmowy. 

Nasze wieloletnie doświadczenie i autorskie metody pracy wspieramy metodologią Nansen Center for Peace and Dialogue. Nansen Center szkoli facylitatorów na całym świecie z podejścia wypracowanego w rejonach ogarniętych wojną i głębokimi podziałami na tle etnicznym i religijnym. Te metody sprawdziły się na Bałkanach oraz w Afganistanie, Kolumbii, Kenii, Ukrainie i Iranie, doczekały się także nominacji do pokojowej nagrody Nobla.

Wsparcie jakie oferujemy w budowaniu dialogu międzysektorowego jest odpowiedzią na potrzeby wsparcia komunikacji między wieloma stronami zaangażowanymi na różnych poziomach w zarządzanie miastem i społecznościami lokalnymi.

Międzysektorowe porozumienie

Złożone problemy społeczne, wymagają zaangażowania wielu instytucji, a często różnych sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego. Współpraca osób z tak zróżnicowanych środowisk, pozwala na wypracowanie systemowych i często innowacyjnych rozwiązań. Od wielu lat praktykujemy taki model współpracy. 

Międzysektorowa współpraca była drogą do wypracowania porozumienia w sprawie sadzenia drzew w mieście. Nowe rozwiązania były możliwe dzięki współpracy urzędników, odpowiedzialnych za przestrzeń, aktywistów, środowiska naukowego, biznesu i partnerów odpowiedzialni za sieci podziemne. Najważniejsze okazało się wypracowanie wspólnego stanowiska – zrównoważony rozwój i sadzenie większej ilości drzew. Do tej pory komunikacja między przedstawicielami różnych sektorów odbywała się przy pomocy polaryzującego języka „my – wy”, w sposób rozliczający, podkreślający wzajemne powinności oraz dzielący zakres odpowiedzialności. Współpraca umożliwiła uwspólnienie stanowiska i potrzeb, a także podzielenie  się  odpowiedzialnością,  wiedzą  czy  doświadczeniem oraz wypracowanie nowych rozwiązań.

Pogotowie mediacyjne

W ramach projektu Pogotowie Mediacyjne oferujemy bezpłatną pomoc w rozwiązywaniu sporów metodą mediacji, która jest dostępna dla wszystkich mieszkańców Wrocławia.
Mediacje to metody rozwiązywania konfliktów przy obecności osoby trzeciej, która pomaga we wzajemnej komunikacji stron i ułatwia dojście do porozumienia. Mediator nie osądza i nie wydaje wyroków – wspiera w komunikacji strony sporu bez ingerencji w efekt rozmów.

Podstawowe zasady mediacji to:
▷ dobrowolność – obie strony muszą chcieć się porozumieć;
▷ akceptowanie osoby mediatora i reguł rozmów przez obie strony;
▷ bezstronność i neutralność mediatora wobec osób i przedmiotu sporu;
▷ poufność przebiegu mediacji.

Mediacja jest szybsza niż sąd – może przynieść rozwiązanie konfliktu podczas jednej sesji, a proces sądowy może ciągnąć się latami. W mediacji obie strony wygrywają, a co ważniejsze – to strony decydują o sobie, a nie sędzia. Wypracowana i podpisana w obecności mediatora ugoda jest uwzględniana w sprawach sądowych.

 Jeśli chcesz skorzystać z pomocy mediatora / mediatorki skontaktuj się z nami:

tel. 538 208 660 | Wyślij e-mail

Projekt Pogotowie Mediacyjne jest współfinansowany z budżetu gminy Wrocław

Aktualności

Przejdź do góry