Rozpoczynamy działania w ramach realizacji zadania publicznego „Diagnoza funkcjonowania społecznego społeczności Romów polskich we Wrocławiu” dofinansowanego ze środków dotacji celowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce 2021-2030.
Celem diagnozy jest zbadanie potrzeb społeczności Romów polskich.
W ramach diagnozy przeprowadzone zostaną badania z przedstawicielami/kami społeczności we Wrocławiu oraz osobami reprezentującymi instytucje i inne podmioty. Zebranie informacji  z różnych obszarów pozwoli nie tylko na stworzenie szerokiej diagnozy stanu zastanego ale również rozpoznanie trudności i potrzeb. W przyszłości może posłużyć do zaplanowania działań, które będą odnosiły się do realnych potrzeb społeczności.

Obrazująca tekst grafika w załączeniu (źródło: https://3fala.art.pl/wydarzenia/smoczy-mural)
Mural jest efektem zajęć z młodzieżą z Nadodrza oraz z romskiego koczowiska, poprowadzonych w ramach antydyskryminacyjnego projektu Mowa Miłości przez Dariusz a Paczkowskiego z Fundacji KLAMRA i Małgorzatę Mirgę-Tas.