Włącznik – Przewodnik po dostępnej obsłudze (Fundacja Dom Pokoju)

Publikacja powstała jako efekt testowania innowacji społecznej Dostępna ścieżka zakupowa w ramach inkubatora
Włącznik Innowacji Społecznych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(POWER), Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje
społeczne.