Mediacje rówieśnicze w szkołach2023-05-12T14:27:30+00:00

Zarządzanie Konfliktem i Mediacje Rówieśnicze

Zarządzanie Konfliktem i Mediacje Rówieśnicze jest kompleksowym działaniem edukacyjnym skierowany do szkół i placówek edukacyjnych. Jego celem jest pozytywna zmiana atmosfery i relacji w społeczności szkolnej, trening w pokojowym rozwiązywaniu konfliktów wśród i przez rówieśników i przeciwdziałanie zjawisku przemocy rówieśniczej. Przystąpienie do programu to trwała przemiana wszystkich uczestników życia szkoły – ich sposobu komunikacji, rozwinięcia kompetencji interpersonalnych i wyposażenie ich w  „narzędzia do rozwiązywania konfliktów” przydatnych przez całe życie.

Dzięki partnerstwu z holenderską organizacją oraz programowi zarządzania konfliktem możemy wprowadzać do polskiego systemu edukacji sprawdzone na świecie innowacje pedagogiczne. Program został przez nas zaadaptowany do warunków polskiej szkoły. Wprowadzając go do placówek edukacyjnych dbaliśmy o ewaluację z nauczycielami i uczniami. Jest też w pełni zgodny z polską podstawa programową oraz wpisuje się w strategie edukacyjne i politykę oświatową promowaną przez Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Sprawiedliwości. Z kolei mediacje rówieśnicze realizowane są zgodnie ze standardami i rekomendacjami Rzecznika Praw Dziecka.

Współpraca

Program uczy empatii do drugiej osoby, zawierania umów w celu budowania współpracy. Uczenie się przez doświadczenie ma kluczowe znaczenie dla szkolenia: doświadczanie, obserwowanie, refleksja i eksperymentowanie. Proces ten jest wspierany przez wychowawców na lekcjach prowadzonych w ramach Programu.

 Podczas szkolenia (8 lekcji) zostaną omówione następujące kwestie:

  • opowiadanie swojej historii i wyrażanie uczuć.
  • Słuchanie się nawzajem.
  • Zadawanie pytań tak, aby prowadziły do rozwiązania,
  • Wspólna identyfikacja zaangażowania w konflikt i poszukiwanie rozwiązań.

Radzenie sobie z konfliktami

Program obejmuje wszystkich uczniów w klasach IV-VIII, którzy uczą się komunikacji efektywnej. Uczniowie rozwijają empatię, analizują sytuacje konfliktowe, uczą się wspólnego szukania rozwiązań dla sytuacji trudnych. Wspierają ich w tym przeszkoleni przez Fundację wychowawcy, posiłkując się dedykowanymi materiałami edukacyjnymi.

Jeśli nauczyciele i uczniowie wspólnie nabędą kompetencji skutecznego radzenia sobie z konfliktami, będzie to miało znaczący wpływ na atmosferę w całej społeczności szkolnej. Ta zmiana mentalności krok po kroku wymaga zaangażowania i wsparcia ze strony całego zespołu szkolnego i kierownictwa szkoły. Program włącza wszystkie strony mające wpływ na atmosferę i relacje w szkole: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Podczas lekcji zarządzania konfliktami uczniowie ćwiczą nowe umiejętności i uczą się z nich korzystać świadomie.

Mediacje Rówieśnicze

Dla uczniów klas IV – VIII w oparciu o metodę holenderską opracowaliśmy program Mediacji Rówieśniczych i Zarządzania Konfliktem. Mediacje rówieśnicze polegają na tym, że mediatorami w sporze młodych ludzi są ich rówieśnicy. Nikt nie rozumie problemów młodych ludzi lepiej niż oni sami. Łatwiej jest im również pozyskać akceptację i zaufanie stron konfliktu, niż osobom dorosłym. Zanim jednak uczniowie zaczną mediować, nabywają umiejętności komunikowania się bez agresji.

Najczęstsze konflikty w szkołach związane są z piętnowaniem ze względu na wygląd, pochodzenie czy zachowanie. Zdarzają się także różne formy molestowania seksualnego (komentowanie rozwoju płciowego, obsceniczne gesty), zawłaszczanie prywatnych rzeczy, wyśmiewanie się i przezywanie (np. za błędy popełnione na lekcjach). Nierzadko dochodzi do odrzucenia, czyli niedopuszczania do zabawy w grupie. Warto pamiętać, że każdy z tych konfliktów można rozwiązać za pomocą rozmowy.

W roku 2022/2023 Program realizowany jest w 12 wrocławskich szkołach w ramach zadania publicznego Zarządzanie Konfliktem i Mediacje Rówieśnicze jako profilaktyka przemocy rówieśniczej we wrocławskich szkołach podstawowych, sfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Oferta dla Nauczycieli

Mediacje rówieśnicze i trening komunikacji bez agresji jest skuteczną metodą przeciwdziałania przemocy. Uczy akceptowanych społecznie interakcji oraz komunikowania potrzeb i rozwiązywania konfliktów. Uczy akceptacji odmienności / “innego”, niweluje napięcia i wrogość pomiędzy uczniami. Ich pozytywne działanie przenosi się także poza szkołę – do życia rodzinnego, rówieśniczego, pozwala budować silne poczucie własnej wartości i poszerzać swoje horyzonty. To nieoceniony wkład, jaki szkoła może włożyć w wychowanie swoich uczniów na mądrych obywateli.

Podczas realizacji Programu kształtujemy kompetencje społeczno – emocjonalne, takie jak:  empatia, samokontrola, umiejętność dostrzeżenia innej perspektywy, zaufanie, współpraca i współdecydowanie. To również lekcja tworzenia wspólnoty, poczucia przynależności i  odpowiedzialności za istotne dla niej sprawy oraz nauka realnego wpływu na ich przebieg.

Nasza  Fundacja uruchomiła system szkoleń oraz kompleksowe wsparcie dla nauczycieli chcących wdrożyć go u siebie w szkole. Oferujemy szereg pomocy dydaktycznych – przede wszystkim profesjonalny podręcznik zawierający scenariusze lekcji i warsztatów „Jak nauczyć uczniów rozwiązywania konfliktów. Podręcznik dla nauczyciela dla szkół podstawowych” opracowany przy współpracy Stichting Mediation Door Leerlingen i Fundacji Dom Pokoju. 

Skontaktuj się z nami. Wyślij e-mail: j.wajda@dompokoju.org

Przejdź do góry