Tworzymy Dolnośląski Ośrodek Dialogu, czyli sieć organizacji, które będą rozwijać swoje kompetencje, wzajemnie się wspierać oraz budować dobrą współpracę w swoim regionie. Naszym celem jest budowanie międzysektorowego porozumienia, które przyczyni się do rozwiązania istotnych problemów społecznych. 

Wierzymy, że potrzebna jest przestrzeń dla porozumienia i umiejętności rozmowy mimo różnic oraz wiedza, jak radzić sobie z konfliktami społecznymi. W dialogu koncentrujemy się na zrozumieniu, a nie próbie przekonania innych. Jak wynika z naszych doświadczeń, dialog praktykowany w odpowiednim kontekście, z adekwatnymi metodami, pozwala wypracować innowacyjne rozwiązania społeczne.

Rozwiązywanie konfliktów wymaga zaangażowania lokalnych partnerów, silnie osadzonych w swoich społecznościach. Współpraca międzysektorowa oznacza wielość perspektyw i umożliwia wypracowanie systemowych rozwiązań. 

Po co tworzymy sieć?

  • By zbudować ponadregionalne partnerstwo organizacji, które wspólnie mają większą sprawczość.
  • By wspierać się wzajemnie i bazować na swoich zasobach. 
  • Po to żeby przygotować się do transformacji konfliktów społecznych w gronie osób osadzonych w swoich środowiskach lokalnych ze wsparciem Fundacji Dom Pokoju
  • Żeby stworzyć platformę do dzielenia się dobrymi praktykami i doświadczeniami, rozmowami o trudnościach.
  • Żeby wzajemnie podnosić swoje kompetencje. 
  • Aby zbudować szeroką współpracę międzysektorową.

Transformacja konfliktu

Każdy przepracowany konflikt oznacza pogłębienie relacji, rozwiązanie długo utrzymujących się, zaognionych problemów i wypracowanie zasad współpracy. Przeważnie jest to proces długofalowy. 

→ Diagnoza sytuacji zastanej (zmapowanie stron, ustalenie co stanowi realny problem lub barierę)
→ Spotkania i rozmowy ze stronami
→ Wypracowanie rozwiązań i zasad współpracy między stronami
→ Monitorowanie wdrażania wypracowanych rozwiązań 

Warsztaty i szkolenia 

Osoby i organizacje, które zechcą dołączyć do sieci zapraszamy do udziału w warsztatach. Dzielimy się naszą wiedzą zdobytą w praktyce – pracując ze społecznościami lokalnymi, złożonymi problemami społecznymi i zajmując się transformacją konfliktów. 

Osoby przystępujące do sieci mogą także liczyć na doradztwo i konsultacje indywidualne w sprawie konfliktów społecznych i budowania dialogu międzysektorowego. 

Warsztaty z zakresu przekazu rzeczniczego, budowania dialogu i transformacji konfliktów, planowane są w taki sposób żeby zaspokajać potrzeby uczestników i uczestniczek. Ich celem jest przygotowanie osoby tworzące DOD do samodzielnego budowania dialogu. 

Dla kogo:

  • Organizacje pozarządowe, przedstawiciele samorządów lokalnych, pracownicy instytucji kultury i edukacji, aktywiści realizujący działania lokalne
  • Osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji w zakresie budowania dialogu, transformacji konfliktu i przekazu rzeczniczego
  • Osoby dostrzegające potrzebę dialogu w życiu publicznym

Jak dołączyć

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Projekt Dolnośląski Ośrodek Dialogu jest finansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Aktualności